Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) Prodávajícího (dále jen VOP), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Prodávajícím je  P I K A N T  Ostrava, s.r.o., se sídlem 5. května 5163/28, Třebovice,
722 00 Ostrava, IČO:25905163, Spisová značka: C 24959 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Pro uplatnění reklamace postačí Kupujícímu doklad o zakoupení. Délka záruky u zboží je uvedena ve VOP.

Záruka běží ode dne převzetí zboží po dobu stanovenou ve VOP.

V případě vyřízení reklamace výměnou běží nová záruka na zboží.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (fakturu) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.
1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím dle VOP.
2. Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí
Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit, jak je uvedeno ve VOP.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit v sídle Prodávajícího na adrese:
 P I K A N T  Ostrava, s.r.o., se sídlem 5. května 5163/28, Třebovice, 722 00 Ostrava.
Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, kopii dokladu o zakoupení, podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejména zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží.

Pokud Prodávající nevyřeší s Kupujícím reklamaci na místě, vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém Kupující předal toto zboží Prodávajícímu, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

  1. mechanickým poškozením zboží,

  2. nesprávným způsobem skladování

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány.


3. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na vadu uvedenou Kupujícím.


4. Zamítnutí reklamace

Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží případech, kdy reklamované zboží je znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.


5. Termíny vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Je-li Kupujícím spotřebitel, Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel
Je-li Kupujícím podnikatel, Prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.


6. Odstranění vady

V případě oprávněné reklamace Prodávající, vzhledem k charakteru zboží, nabídne Kupujícímu dodání nového zboží téhož druhu a množství v nejbližším termínu, kdy bude toto zboží k dispozici.

IV. Společná ustanovení

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní na ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.
Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 
Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li Kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

V. Závěrečná ustanovení

Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 1. 6. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle Prodávajícího nebo jako dokument na 
pikant-ostrava.cz/kontakty a pikant-ostrava.cz/eshop.

Zpět do obchodu