Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

Zpracovatel a účel zpracování

Zpracovatelem vašich osobních údajů je P I K A N T  Ostrava, s.r.o., se sídlem 5. května 5163/28, Třebovice, 722 00 Ostrava IČO:25905163, Spisová značka: C 24959 vedená u Krajského soudu v Ostravě, jako správce.

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. V případě, že požadujete o dodání zboží přepravcem, budou vaše osobní údaje v nejnutnějším potřebném rozsahu předány přepravci. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží: zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku.

 • Péče o zákazníky: vaše osobní údaje požíváme ke kontaktu s vámi: můžeme vás pravidelně informovat o dostupnosti našeho zboží; můžeme vás kontaktovat ohledně upřesnění vašich objednávek a k poskytnutí informací o našem zboží. V případě, že od nás nechcete dostávat informace o dostupnosti našeho zboží, můžete se od této služby odhlásit e-mailem na adresu obchod@pikant-ostrava.cz nebo telefonem na čísle 596 961 018.

 • Uživatelský účet: v našem e-shopu si můžete vytvořit svůj uživatelský účet. Díky tomu můžete jednodušeji pořizovat další objednávky a my vás můžeme snadněji informovat stavu vašich objednávek. Vámi zadané údaje můžete kdykoliv změnit.

 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu požadavků orgánů veřejné moci.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech: Vaše osobní údaje potřebujeme z právního důvodu - k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu na zboží, případně také na jeho doručení.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se neodmítnete odběr obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že jej oznámíte na některý z našich kontaktů uvedených níže (článek „Způsoby kontaktování“).

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Zabezpečení hesel

Vaše hesla se nám v systému vůbec nezobrazují. V případě zapomenutí hesla z vaší strany vám vygenerujeme přechodné heslo, které vám zašleme e-mailem. Toto heslo si ve vašem zájmu ihned změňte.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Úprava, oprava a doplnění

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu (pikant-ostrava.cz/eshop, Uživatel, Změnit údaje).

Případně nás můžete kontaktovat na některý z našich kontaktů uvedených níže (článek „Způsoby kontaktování“).

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje na faktuře je možné změnit, jen pokud jste zboží ještě nepřijal/a a nezaplatil/a.

Přístup (portabilita)

Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů. Kontaktujte nás na některý z našich kontaktů uvedených níže (článek „Způsoby kontaktování“).

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz

Můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů

 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

 6. Jedná se osobní údaje dětí mladších 16 let

Jak právo na výmaz uplatnit? Kontaktujte nás na některý z našich kontaktů uvedených níže (článek „Způsoby kontaktování“).

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz článek „Zpracovatel“, část nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů.

Omezení zpracování

Pokud:
(a) popíráte přesnost vašich osobních údajů,
(b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
(c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste
(d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti:

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat

Způsoby kontaktování:

- prostřednictvím e-mailu na adresu obchod@pikant-ostrava.cz
- písemně na adresu P I K A N T  Ostrava, s.r.o., se sídlem 5. května 5163/28, Třebovice,722 00 Ostrava
- nebo na tel. čísle 596 961 018. 

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 6. 2020.

Zpět do obchodu