Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to na jedné straně prodávajícím: P I K A N T  Ostrava, s.r.o., se sídlem 5. května 5163/28, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO:25905163, Spisová značka: C 24959 vedená u Krajského soudu v Ostravě,(dále jen Prodávající) a na straně druhé kupujícím (dále jen Kupující).

Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.pikant-ostrava.cz

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující pořízením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. 

II. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu Kupující uzavře tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy objednáním zboží dle čl. VII.

Pořízením objednávky souhlasí Kupující se zněním VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.

Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží takto: Kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci;
Kupujícímu – spotřebiteli, až jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,

 1. má zboží vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

 2. je zboží v odpovídajícím množství;

 3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;

Zboží nabízené prodávajícím jsou potraviny s omezenou dobou trvanlivosti. Proto je Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží do data trvanlivosti uvedeného na obalu zboží.

4. Porušení smlouvy

Vzhledem k charakteru nabízeného zboží má v případě vadného plnění Kupující právo na odstranění vady:

 • dodáním nového zboží bez vady

 • nebo dodáním chybějícího zboží

 • nebo vrácením peněz za vadné nebo chybějící zboží

 • nebo zcela odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

5. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží po celou dobu trvanlivosti uvedené na obalu a za dodržení skladovacích podmínek, uvedených na obalu zboží, způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím e-mailu a spotřebiteli tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu podobě jeho přijetí.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než spotřebitel zboží vrátí Prodávajícímu.

Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu.

3. Odstoupení od smlouvy Prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí Podmínky ochrany osobních údajůont>

V. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Objednávky telefonem pondělí až pátek mimo svátky od 6 do 14 hod.

Vpřípadě výpadku elektronické komunikace nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V elektronickém obchodě Prodávajícího  eshop.pikant-ostrava.cz (dále jen e-shop) jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).

Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné a dobírečné, které jsou uváděny až v rámci tzv. košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že konečné ceny zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. V konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je Prodávající oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VII. Objednávání

Cena dle článku VI. bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 

 1. prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na stránkách pikant-ostrava.cz;

 2. elektronickou poštou na adrese www.obchod@pikant-ostrava.cz

 3. telefonicky na čísle 596 961 018.

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího a odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • při vyzvednutí v provozovně Prodávajícího hotovostní platbou při převzetí zboží.

 • na základě výzvy k úhradě na bankovní účet Prodávajícího před převzetím zboží nebo předáním zboží Prodávajícím k přepravě.

 • při převzetí zásilky od přepravce (tzv. dobírkou).

Výzvu k úhradě zašle prodávající e-mailem ihned po potvrzení objednávky.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Vrácení peněz: Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • osobní odběr v provozovně Prodávajícího. Běžná provozní doba: pondělí až pátek, od 6.oo do 14.oo hodin. Mimořádná delší provozní doba (do 17 hod.) je specifikována na stránkách Prodávajícího (www.pikant-ostrava.cz/olej)

 • doručení prostřednictvím PPL Kupujícímu. Při předání zboží přepravci odesílá Prodávající oznámení o zásilce na uvedený e-mail Kupujícího.

 • prostřednictvím PPL s vyzvednutím v PPL-partner ParcelShopu

2. Ostatní podmínky

Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může Prodávající či přepravce požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či přepravce odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené Podnikatelem bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@pikant-ostrava.cz nebo telefonicky na číslo 596 961 018, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Prodávající ve smyslu ust. §14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 6. 2020.

Zpět do obchodu